Passend onderwijs

Uw kind aanmelden op school

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Hierbij valt te denken aan (extra) didactische ondersteuning bij (sommige) vakken, een bepaalde pedagogische aanpak of een aanpassing van de onderwijsomgeving.

Ouders kunnen kiezen voor een bepaalde school omdat zij van mening zijn dat deze school voor hun kind de juiste is. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Past de ondersteuningsbehoefte van het kind bij het aanbod van de school, dan kan uw kind op deze school geplaatst worden. Past dat niet, dan zoekt de school – in overleg met u – een passende plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past. Ouders worden verzocht om de rapportage van alle relevante (zorg) informatie te overhandigen bij hun aanmelding.

Een school kiezen

U bepaalt zelf waar u uw kind aanmeldt. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of die een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden. Dit kan een reguliere of een speciale school zijn. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het ondersteuningsprofiel van de school. U vindt dit op de website van de school of u kunt het bij de directie opvragen.

Vanaf wanneer aanmelden bij primair en voortgezet onderwijs?

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs moet u wachten totdat de basisschool een schooladvies voor uw kind heeft gegeven. De scholen in het voortgezet onderwijs moeten dat advies namelijk meewegen in hun besluit over toelating van leerlingen.

Uw kind aanmelden bij de school van uw keuze

Heeft u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. De school brengt u daar schriftelijk van op de hoogte. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. De school waar u uw kind aanmeldt zal (met uw toestemming) informatie opvragen bij andere scholen / crèches / peuterspeelzalen / etc. Op basis daarvan kunnen zij de afweging maken of zij uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Ouders worden verzocht om de rapportage van alle relevante (zorg) informatie te overhandigen bij de aanmelding.

Toelating op het speciaal onderwijs (een speciale voorziening)

Wanneer de school denkt dat uw kind een plek nodig heeft op een van de speciale (basis)scholen van Almere zal zij samen met u een Toelaatbaarheidsverklaring bij Passend Onderwijs Almere aanvragen.

De school organiseert een Toelaatbaarheidsoverleg waarin de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind wordt besproken. U wordt daarvoor uitgenodigd. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van de school en externe, onafhankelijke deskundigen aanwezig. Na het overleg is duidelijk of er een aanvraag voor een

Toelaatbaarheidsverklaring bij de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere wordt gedaan. Van het verslag, dat wordt gemaakt, ontvangt u van school een kopie.

De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere bepaalt of uw kind toelaatbaar is tot een speciale voorziening. Daarbij bekijkt de afdeling Toeleiding of de ondersteuningsvraag van uw kind voldoet aan de vastgestelde procedure en richtlijnen die vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan. Ook wordt om advies van onafhankelijke deskundigen gevraagd. Als de afdeling Toeleiding beoordeelt dat uw kind het beste op zijn of haar plek is in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs, dan geeft de afdeling een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ voor uw kind af. Op de Toelaatbaarheidsverklaring wordt afhankelijk van de zwaarte van de ondersteuning: SBO, categorie I, II of III aangegeven. Daarnaast wordt er een termijn vastgesteld hoe lang de toelaatbaarheidsverklaring geldig is: minimaal het lopende jaar + één schooljaar.

Ouders en school krijgen de Toelaatbaarheidsverklaring thuis gestuurd. Met de Toelaatbaarheidsverklaring kunt u uw kind aanmelden bij een speciale onderwijsvoorziening die passend is bij de zwaarte. Soms wordt ook aangegeven welke school een passend aanbod heeft.

Als de afdeling Toeleiding deze verklaring niet afgeeft, kan uw kind op de (basis)school waar hij/ zij staat ingeschreven blijven of zoekt u met de school een andere school die kan voldoen aan de (extra) ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Verhuizingen van buiten Almere

De school van herkomst moet de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart hebben voor de verhuizing. Als er een Toelaatbaarheidsverklaring nodig is, moet de school van herkomst deze aanvragen bij hun samenwerkingsverband.

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, waarbij zij aangeven wat de ondersteuningsbehoefte is van hun kind. De nieuwe school bekijkt of zij daaraan kan voldoen. Lukt dat niet dan is deze school verplicht om ouders te helpen zoeken naar een andere school die wel aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Wanneer uw kind nog niet in Almere naar school gaat en u denkt dat uw kind extra ondersteuning op een van de speciale scholen in Almere (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs nodig heeft dan regelt u dit in overleg met de “oude” school in de woonplaats voor de verhuizing. Denkt u meer aan ondersteuning op een reguliere basisschool. Wellicht kan dat op de school van uw keuze binnen de wijk in Almere. Zo niet dan gaat deze school met u op zoek naar een mogelijk passender aanbod.

De afdeling Toeleiding Passend onderwijs Almere kan altijd om advies gevraagd worden:

toeleiding@passendonderwijs-almere.nl